Home » Technical » Electrical » ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch) คืออะไร?

Selector Switch คืออะไร เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที

ในการออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมนั้น สวิตช์ก็ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch), สวิตช์เปิด-ปิด (On-Off Switch) และ อื่นๆ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง สวิตช์ที่ใช้เลือกการทำงานของวงจรนั้นก็คือ “ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)” นั่นเอง

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ (Selector Switch) คืออะไร?

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปตามที่ต้องการ เป็นสวิตช์ที่นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เช่น นำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานระหว่าง คนควบคุม(manual) หรือ อัตโนมัติ (automation) โดยการบิดสวิตช์เลือกโหมดที่ต้องการ 

รูปแบบของซีเล็คเตอร์สวิตช์

selector-switch
แบบมาตรฐาน
(Knob Operation)
selector-switch
แบบมีแสงไฟแสดงสถานะ
(Illuminated Selector Switches)
selector-switch
แบบมีกุญแจ
(Key Selector Switches)

1.แบบมาตรฐาน (knob operation) เป็นสวิตช์ที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ใช้ในการเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องจักร

2.แบบมีแสงไฟแสดงสถานะ (Illuminated Selector Switches) สามารถมองเห็นสถานะของการเปิด-ปิดบนสวิตช์ได้อย่างชัดเจน

3.แบบมีกุญแจ (Key Selector Switches) เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย โดยถ้าผู้ใช้งานไม่มีกุญแจ จะไม่สามารถบิดสวิตช์เพื่อใช้งานได้

รูปแบบการทำงานของ ซีเล็คเตอร์สวิตช์

แบ่งตามฟังก์ชั่นการใช้งาน ได้ 2 รูปแบบดังนี้

No.รูปการทำงานของ
Selector Switch
ตัวอย่างการใช้งานสัญลักษณ์ที่พบได้ในแคตตาล็อก

1

สวิตช์ 2 ตำแหน่ง
(2 notches)
selector-switchselector-switch

2

สวิตช์ 3 ตำแหน่ง
(3 notches)
selector-switchselector-switch

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 2 ตำแหน่ง (2 notches)

สวิตช์ 2 ตำแหน่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักร ที่ต้องการเลือกการทำงานแบบเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง นอกจากนี้สามารถนำไปใช้งานกับการเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ ตามความเหมาะสมของผู้ออกแบบ โดยมีรูปแบบให้เลือกใช้งานดังนี้ 

No.รูปแบบการทำงานพร้อมคำอธิบายตัวอย่างการทำงานสัญลักษณ์ที่พบได้ในแคตตาล็อก

1

Maintained
การทำงาน – เมื่อบิดสวิตช์แล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 บิดสวิตช์ไปทางซ้ายแล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
1.2 บิดสวิตช์ไปทางขวาแล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
1.1 selector-switch
1.2 selector-switch


selector-switch

2

Spring return from left
การทำงาน – เมื่อบิดสวิตช์ไปทางซ้ายแล้ว จะดีดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
selector-switchselector-switch

3

Spring return from right
การทำงาน- เมื่อบิดสวิตช์ไปทางขวาแล้ว จะดีดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
selector-switchselector-switch
ลูกศรที่ปรากฎในสัญลักษณ์แสดงทิศทางของสวิตช์ เมื่อกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 3 ตำแหน่ง (3 notches)

 สวิตช์ 3 ตำแหน่งสามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ถึง 3 รูปแบบ ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น การทำงานแบบ manual ,automatic และ off(ปิดการทำงานของเครื่องจักร) มีรูปแบบให้เลือกใช้งานดังนี้

No.รูปแบบการทำงานพร้อมคำอธิบายตัวอย่างการทำงานสัญลักษณ์ที่พบได้ในแคตตาล็อก

1

Maintained
การทำงาน – เมื่อบิดสวิตช์แล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 บิดสวิตช์ไปทางซ้ายแล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
1.2 บิดสวิตช์ไปทางขวาแล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
1.1 selector-switch
1.2 selector-switch


selector-switch

2

Spring return from left
การทำงาน – เมื่อบิดสวิตช์ไปทางซ้ายแล้ว จะดีดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
selector-switchselector-switch

3

Spring return from right
การทำงาน- เมื่อบิดสวิตช์ไปทางขวาแล้ว จะดีดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น
selector-switchselector-switch

4

Spring return two way
การทำงาน – เมื่อบิดสวิตช์ไปทางซ้ายหรือทางขวา จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมเสมอ
selector-switchselector-switch
ลูกศรที่ปรากฎในสัญลักษณ์แสดงทิศทางของสวิตช์ เมื่อกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

ตัวอย่างการใช้งานของซีเล็คเตอร์สวิตช์

แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามรูปแบบการทำงานของสวิทช์ ดังนี้

1.การทำงานของซีเล็คเตอร์สวิตช์ 2 ตำแหน่ง

สวิตช์ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักร ที่ต้องการเลือกการทำงาน 2 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใช้เลือกการทำงานเปิดและปิดของเครื่องจักร

ตำแหน่งสวิตช์ผังการทำงานลักษณะการทำงาน
selector-switch

selector-switch


เครื่องจักรไม่ทำงาน
เพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจร
selector-switch


selector-switch


เครื่องจักรทำงานได้ปกติ
เพราะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร

2. การทำงานของซีเล็คเตอร์สวิตช์ 3 ตำแหน่ง

สวิตช์ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักร ที่ต้องการเลือกการทำงาน 3 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใช้เลือกการทำงานแบบ manual, auto และ หยุดการทำงาน(off)

ตำแหน่งสวิตช์และการทำงานผังการทำงาน
selector-switch

การทำงานของวงจร
วง MANUAL = วงจรปิด (กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน)
วง AUTO = วงจรเปิด (กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน)

ลักษณะการทำงาน
การทำงานของเครื่องจักรจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานควบคุม
รูปที่ 1 เมื่อกด start switch มอเตอร์และหลอดไฟสีเขียวจะทำงาน
รูปที่ 2 เมื่อไม่ได้กด start switch หลอดไฟสีแดงจะทำงาน
รูปที่ 1
selector-switch

รูปที่ 2
selector-switch
selector-switch

การทำงานของวงจร
วง MANUAL = วงจรเปิด (กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน)
วง AUTO = วงจรเปิด (กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน)

ลักษณะการทำงาน
ไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรได้
selector-switch
selector-switch

การทำงานของวงจร
วง MANUAL = วงจรเปิด (กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน)
วง AUTO = วงจรปิด (กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน)

ลักษณะการทำงาน
มอเตอร์และหลอดไฟสีเขียวจะทำงานได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับการกด start swtich
selector-switch

จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความซีเล็คเตอร์สวิตช์ คืออะไร เข้าใจง่ายๆ ภายใน 5 นาที ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานของสวิตช์แบบต่างๆ รวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานในระบบเครื่องจักร หากเพื่อนๆ สนใจในวิธีการเลือกสวิตช์แบบต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถอ่านบทความ 8 องค์ประกอบสำคัญในการเลือกสวิตช์ ได้ที่นี่ หากเพื่อนๆ ต้องการซื้อสินค้าก็สามารถคลิกได้ที่นี่ สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนในมาฝากกันเหมือนเดิมครับ 

คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับซีเล็คเตอร์สวิตช์

  1. Maintained เมื่อบิดสวิตช์แล้ว สวิตช์จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้น
  2. Spring return from … ทิศทางของสวิตช์ เมื่อดีดกลับสู่ตำแหน่งเดิม

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 4.9 / 5. คะแนนโหวต: 11

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า Switch เพิ่มเติมได้ที่นี่
Related Content

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง