Home » Technical » How to use » รู้จักซอฟแวร์สำหรับคำนวณขนาดของแบริ่ง

วิธีการใช้งานซอฟแวร์สำหรับคำนวณขนาดของแบริ่ง

พิกัดความเผื่อของแบริ่ง ถือเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในการประกอบเครื่องจักร แล้วเราจะเลือกขนาดของแบริ่ง พร้อมกับพิกัดความเผื่อได้อย่างไร วันนี้ทาง MISUMI Technical เรามีโโปรแกรมที่จะช่วยให้การคำนวณขนาดของแบริ่งนั้นเป็นเรื่องง่าย เรามาดูกันครับว่าโปรแกรมนี้มีการใช้งานอย่างไร

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมคำนวณค่าต่างๆ ของแบริ่ง

 1.  เข้าเว็บไซต์ https://th.misumi-ec.com/
 2. เข้าไปที่แถบเครื่องมือ “ข้อมูลทางเทคนิค” บนเว็บไซต์ MISUMI
 3. คลิกเลือก”โปรแกรมคำนวณอุปกรณ์ในระบบออโตเมชั่น”
ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมคำนวณอุปกรณ์ในระบบออโตเมชั่น
ขั้นตอนการเข้าสู่ ”โปรแกรมคำนวณอุปกรณ์ในระบบออโตเมชั่น”
 1. คลิกเลือก “โปรแกรมคำนวณ พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืน อย่างง่าย
คลิกเลือก โปรแกรมคำนวณ พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืน อย่างง่าย
คลิกเลือก “โปรแกรมคำนวณ พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืน อย่างง่าย

2.รู้จักเมนูของซอฟแวร์

เมื่อคลิกเข้ามาแล้วเว็บจะแสดงหน้าเมนูของซอฟแวร์โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

หน้าตาของซอฟแวร์สำหรับคำนวณขนาดแบริ่ง
หน้าตาของซอฟแวร์สำหรับคำนวณขนาดแบริ่ง

A. ช่องสำหรับเลือกแบริ่งและวิธีที่จะนำแบริ่งไปใช้งาน
B. ช่องแสดงความสัมพันธ์ของขนาดในการติดตั้งแบริ่ง
C. ช่องแสดงคุณสมบัติของแบริ่งที่เลือก

การเลือกขนาดแบริ่ง

การเลือกขนาดของแบรื่งสามารถเลือกได้ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

การเลือกขนาดแบริ่ง วิธีที่ 1
วิธีที่ 1 กรณีไม่ทราบรหัสของแบริ่ง
การเลือกขนาดแบริ่ง วิธีที่ 2
วิธีที่ 2 กรณีทราบรหัสของแบริ่ง

วิธีที่ 1 กรณีไม่ทราบรหัสของแบริ่ง

 1. คลิกเลือกไอคอนรูปฟันเฟือง หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงแบริ่งขนาดต่างๆออกมา
 2. เลือกขนาดของแหวนนอก(OD) แหวนใน(ID) ความหนา(Width) และวัสดุของแบริ่ง(Material) จากนั้นคลิก Select

วิธีที่ 2 กรณีทราบรหัสของแบริ่ง

 1. คลิกที่ลูกศรชี้ลง หลังจากนั้นจะปรากฏเลข Part Number ของแบริ่งลงมา(วิธีนี้ใช้ได้เมื่อรู้ Part Number ของแบริ่งมาก่อนแล้ว) หรือ สามารถพิมพ์รหัสของแบริ่งลงไปได้เลยเช่นกัน
 2. คลิกเลือก Part Number ของแบริ่งที่ต้องการ

การหาพิกัดความเผื่อ(Tolerance)ของเพลาที่จะนำมาสวมกับแบริ่ง

ค่าพิกัดความเผื่อของแบริ่ง จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปแแบการเคลื่อนที่ของแบริ่งหรือแรงที่มากระทำ

 1. คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงด้านล่างท้ายกล่องข้อความใต้คำว่า Load Type:
 2. เลือกรูปแบบการเคลื่อนและการรับแรงของแบริ่ง โดยมีให้เลือกใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
  • Rotating Inner Ring Load – จะเป็นแบบแหวนใน (Inner Ring) จะหมุนไปพร้อมกับเพลา
  • Station Inner Ring Load – จะเป็นแบบแหวนวงใน (Inner Ring) จะอยู่กับที่ และให้แหวนวงนอกเป็นส่วนเคลื่อนที่แทน
 3. หลังจากนั้น จะปรากฏแถบเมนูขึ้นมา ให้ระบุรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ดังนี้
  • กรณีเลือก Rotating Inner Ring Load
   • Light or Fluctuating Load หมายถึง มีแรงมากระทำต่อแบริ่งแบบไม่คงที่
   • Ordinary Load หมายถึง ไม่มีแรงภายนอกมากระทำหรือมีแต่คงที่ตลอดการใช้งาน
  • กรณีเลือก Station Inner Ring Load
   • Inner Ring must move easily over shaft หมายถึง แหวนใน จำเป็นต้องขยับได้ง่ายบนผิวเพลา
   • Inner Ring does not have to move easily over shaft หมายถึง แหวนใน ไม่จำเป็นต้องขยับได้ง่ายบนผิวเพลา
การหาพิกัดความเผื่อ(Tolerance)ของเพลาที่จะนำมาสวมกับแบริ่ง
 1. เมื่อเลือกรูปแบบแรงที่กระทำต่อแบริ่งเสร็จแล้วจะปรากฎช่องบอกถึงพิกัดความเผื่อของเพลา(Shaft Tolerance)ออกมาด้านล่าง
 2. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ค่าต่างๆจะปรากฏขึ้นในช่องถัดมา เช่น ขนาดของเพลา และ ขนาดของแบริ่ง
การหาพิกัดความเผื่อ(Tolerance)ของเพลาที่จะนำมาสวมกับแบริ่ง

การหาพิกัดความเผื่อของรูสำหรับสวมแบริ่ง(Housing)

สังเกตที่แถบสีน้ำเงินที่มีข้อความว่า Determine Housing Tolerance

 1. คลิกปุ่มที่มีลูกศรชี้ลงมาในช่องใต้คำว่า Load Type
 2. จากนั้นให้ทำการเลือกรูปแบบการใช้งานของแบริ่งอีกครั้ง
 3. เมื่อเลือกรูปแบบการใช้งานแล้วจะปรากฎช่องว่างด้านล่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงด้านล่าง จากให้ทำการเลือกคุณสมบัติของแบริ่งที่ต้องการ
  (บางคุณสมบัติจำเป็นต้องทำการเลือกเงื่อนไขอีกครั้ง)
 4. พิกัดความเผื่อของรูสำหรับสวมแบริ่ง(Housing Tolerance)จะปรากฏออกมาด้านล่าง
 5. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ขนาดของแบริ่ง เพลา และรูสำหรับสวมแบริ่งจะปรากฏขึ้นอย่างครบถ้วนในช่องถัดมา
การหาพิกัดความเผื่อของรูสำหรับสวมแบริ่ง(Housing)

การอ่านผลลัพธ์จากช่อง MISUMI Rotary Bearing Tolerances and Fits

การอ่านผลลัพธ์จากช่อง MISUMI Rotary Bearing Tolerances and Fits
 1. รหัส (Part Number) ของแบริ่ง
 2. คำบรรยายของแบริ่ง
 3. ชนิดของแบริ่ง
 4. จำนวนของรางที่ใช้บรรจุลูกปืนภายในแบริ่ง
 5. วัสดุของแหวนนอกและแหวนในของแบริ่ง
 6. วัสดุของลูกปืนภายในแบริ่ง
 7. รูปทรงของแหวนนอก
 8. ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของรูในแหวนใน
 9. ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนนอก
 10. ความยาวของแบริ่ง
 11. เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา(มิลลิเมตร)และรหัสพิกัดความเผื่อ
 12. เส้นผ่านศูนย์กลางของรูสำหรับติดตั้งแบริ่ง(มิลลิเมตร)และรหัสพิกัดความเผื่อ
 13. ค่าของพิกัดความเผื่อของแหวนนอกและแหวนในหน่วย 0.00X มิลลิเมตร
 14. ค่าของพิกัดความเผื่อของแบริ่งและรูสำหรับสวมแบริ่งในหน่วย 0.00X มิลลิเมตร
 15. ขีดจำกัดความเร็วรอบการหมุนของแบริ่ง
 16. ขีดจำกัดของแรงที่กระทำต่อแบริ่งในหน่วย นิวตัน เมื่อแรงที่กระทำไม่คงที่
 17. ขีดจำกัดของแรงที่กระทำต่อแบริ่งในหน่วย นิวตัน เมื่อแรงที่กระทำคงที่
 18. ประเภทของฝาปิด(Seal)ของแบริ่ง
 19. ลักษณะของฝาปิดแบริ่ง
 20. ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม RoHS หรือไม่
 21. ระดับของแบริ่ง
 22. รหัสหมวดหมู่ของแบริ่ง
 23. ช่วงอุณหภูมิที่แบริ่งจะทำงานได้อย่างปกติ

จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความ วิธีการใช้ซอฟแวร์สำหรับคำนวณขนาดของแบริ่ง อย่างง่าย เพื่อนๆ คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นของอุปกรณ์ชิ้นนี้เบื้องต้นกัน ไม่มากก็น้อย ในบทความถัดไปเรามาดูกันครับว่า จะมีโปรแกรมคำนวณทางวิศวกรรมตัวไหนที่น่าสนใจที่ทาง MISUMI Technical จะนำมาฝากกันครับ

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. คะแนนโหวต: 2

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Technical Center Team

ค้นหารายการสินค้า​

Related Content

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google analytic

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง